OUD - Autisme

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

In deze mastermodule legt u een stevige basis in het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Leerlingen met ASS stellen specifieke eisen aan de competenties en deskundigheid van leraren. Deze leerlingen ervaren complexe uitdagingen in het begrijpen van de betekenis van de leefwereld om hen heen. Op basis van theoretische kennis leert u kijken naar de leerling in zijn totaliteit en hoe de stoornis zich bij de leerling kan presenteren. Vanuit een integratieve benadering wordt ingezoomd op de consequenties van de stoornis voor het leren en gedrag. Er is aandacht voor de vormgeving van de begeleiding en aanpak van de leerling met als doel het creëren van een adequate leef- en leersituatie waarin deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. U krijgt binnen de mastermodule de gelegenheid om uw eigen praktijksituatie(PO-VO- (V)SO- MBO) in te brengen en nader te onderzoeken.

Eindkwalificaties

U werkt aan:

  1. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
  2. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
  3. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Bronnen

De kennisbank van de opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen.

Beoordeling van de prestatie

Bij deze mastermodule laat u aan de hand van een product zien op welke wijze de inhoud verwerkt is. We beoordelen uw prestatie aan de hand van criteria die bij elk thema vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Studielast

U kunt rekenen op 140 uur studielast. Daarvan besteedt u zes dagdelen aan bijeenkomsten met een of meerdere docenten. Indien u een mastermodule met goed gevolg afrondt, ontvangt u na afloop een certificaat.

Informeer bij het regiokantoor bij u in de buurt naar de subsidiemogelijkheden in het kader van prestatieboxen en actieplan leraar 2020.

Sleutelwoorden

Autisme, integratieve benadering

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op

Seminarium voor Orthopedagogiek


Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?