iPabo: Post HBO-traject mentor en werkplekbegeleider - Sarkon

Incompany door OinO-Advies

Doelgroep : Leerkrachten basisonderwijs met onderwijsbevoegdheid die opgeleid willen worden voor het coachen en begeleiden van studenten. 

Doel basisprogramma : Verschillende technieken en stijlen van begeleiding, coaching en communicatietechnieken. U ontdekt of ‘beoordelen’ en ‘begeleiden’ bij elkaar passen en onder welke voorwaarden begeleiding en coaching echt effectief is. U maakt kennis met het onderwijsprogramma van de iPabo. U ontwikkelt zich als werkplekbegeleider op de volgende terreinen:  

- Coaching en communicatievaardigheden;  
- Begeleiden en coachen van leraren en studenten; 
- Structuur van de opleiding van de Hogeschool;   
- Formuleren van leervragen; 
- Begeleiden en evalueren op lessen van studenten.   

Tijdens de opleiding is er aandacht voor taakopvatting, positionering in, facilitering, procedures en afstemming met de eigen organisatie, hogeschool, schoolopleider en werkveldassessor.

Doel verdiepingsprogramma: Het begeleiden van studenten die praktijkonderzoek doen binnen de school. U maakt kennis met de facetten van het cyclisch werken bij praktijkonderzoek en begeleidt de studenten bij: 

-het formuleren van een onderzoeksvraag vanuit de ambitie van uw school
-het formuleren van deelvragen n.a.v. de onderzoeksvraag en het opzetten 
  van een vooronderzoek
-de beoordeling op de werkplek en de opleiding 

Omvang: Basisprogramma bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 15.00 - 18.00 uur. De totale studiebelasting bedraagt 30 uur.   
Het verdiepingsprogramma bestaat uit 1 bijeenkomst. De totale studiebelasting bedraagt 6 uur.  

Werkwijze: Er is aandacht voor taakopvatting, positionering in, facilitering, procedures en afstemming met de eigen organisatie, Hogeschool, schoolopleider en werkveldassessor. Na afloop van het traject bent u in staat leraren en studenten te begeleiden en te coachen en heeft u inzicht in de structuur van de opleiding van de Hogeschool.  

Naast de bestaande inhouden als reflecteren, intervisie, begeleiden en beoordelen van studenten sluit de cursus aan op onderwerpen als:

• het werkplekassessment
• het lesbeschrijvingsformulier
• het adviesformulier
• het programma op de hogeschool iPabo 

Veel aandacht wordt besteed aan concrete voorbeelden uit de praktijk. Cursisten worden gevraagd om eigen voorbeelden mee te nemen. Ook wordt er gewerkt vanuit rollenspel waarbij intervisie en feedback geven aan studenten een centrale rol in nemen.

In de bijeenkomsten gaan de cursisten concreet aan de slag met materiaal van studenten. Ook ervaren zij door opdrachten van studenten uit te voeren welke problemen zich voordoen. Een voorbeeld hierbij is het formuleren van leerdoelen en lesdoelen bij een les.

Bijeenkomsten: De onderwerpen die tijdens het basisprogramma aan bod komen zijn:  

o Invulling geven aan de rol van mentor.
o Reflecteren op lessen van studenten en werken met kernkwaliteiten. 
o SVIB: kennis maken met opbrengst gericht coachen a.d.v. beelden. 
o Geven en ontvangen van feedback. 

Begeleiden bij het voorbereiden en uitvoeren van de les met nadruk op de lesdoelen voor de leerlingen.
De onderwerpen van de verdiepingsbijeenkomsten zijn:  

o Kennismaking met praktijkonderzoek en het oefenen van een
  schoolprobleem (ambitie) naaronderzoeksvraag.
o Begeleiden en beoordelen van praktijkonderzoek. 


Geen periodes beschikbaar.